© Thomas Bubendorfer 2019

20 / 02 / 2022

ski touring with master-surgeon Prof. Thomas Freude

My friend, master-surgeon Prof. Thomas Freude, ski touring in the Salzburg mountains.